Staré tlače a rukopisy

www.tnantik.sk

 

1. Svatováclavská biblia – Starý zákon; 1. vydanie 1715

„BIBLÍ Cžeská, to gest, Swaté Pismo, Podlé Starožitného, a Obecného Latinského, od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržimské potwrzeného a vžjwaného Přeloženj. (...)“

vydané: M. DCC. XV. (1715), Kolej Sv. Klimenta Tovarišstva Ježišovho (SJ), St. Město Pražské, Joachyma Jan Kamenický – faktor; 4° (cca 34 x 23 cm); (21+1 blank), 1263 [správne 1223], (1 blank), (24) strán; dobová celokožená väzba; drevorezový červeno-čierny titulný list prevzatý zo 4. vydania Melantrichovej biblie z r. 1570 so signatúrou tvorcu drevorezu H.S., 1 celostranový drevorez na A4b prevzatý zo Severinovej biblie z r. 1529, 82 drevorezov v texte (170x120 mm) prevzaté zo 4. vydania Melantrichovej biblie z r. 1570 od autorov T.F. (ref. Nagler V. 611 – Francesco Tertio) a F.A. (Thieme-Becker I. 18 – Florian Abel, ozdobné iniciály a výzdoba; dvojstĺpcová tlač poznámok; - omyly stránkovania: s. 55 namiesto 57, 308 n. 208, 320 n. 319, 493 n. 483 – odtiaľ až do konca, 943 n. 642, 1187 n. 1157 – odtiaľ až do konca; Predané

- Prvé úplné autorizované vydanie textu katolíckej biblie v češtine. Biblia vyšla netradične vo veľkom časovom rozpätí 38 rokov a bola vydávaná od konca: najskôr vyšiel v roku 1677 Nový zákon, potom 1712 druhá časť Starého zákona (od Izaiáša po Makabejcov s 3. a 4. Knihou Ezdrášovou) a až nakoniec v roku 1715 vyšiel zvyšok Starého zákona (Genezis – Ekleziastikus); - stav: 4* (dobrý až veľmi dobrý; väzba na rohoch opotrebovaná, okraje titulného listu ošúchané, bežné známky opotrebovania);

- Graesse I. 371; Knihopis 01111.1; Verner 25; Voit 0136; Bohatcová (Česká kniha) s. 270

 

 

JEDNA KNIHA Z MASNÍKOVEJ A RIBAYOVEJ KNIŽNICE = 2 VELESLAVÍNOVE TLAČE:

2. *EMMEL, Helfricus:

Silva quadrilinguis vocabulorum et phrasium, 1598

SYLVA QVADRILINGVIS VOCABVLORVM. ET PHRASIVM BOHEMICAE, LATINAE, GRAECAE ET GERMANICAE LINGVAE: IN VSVM STVDIOSAE IVVENTUTIS SCHOLASTICAE, NATVRALI METHODO ALPHABETI BOHEMICI IN ordinem disposita, & Poeticarum phrasium copiosa supellectili locupletata. (...) Haec omnia nunc primum eduntur studio, opera & impensis M. DANIELIS ADAMI á VVeleslauina. (...)

- vydané: Praha, Daniel Adam z Veleslavína, M. D. XCIIX.(=1598); 8°; (12) strán, 1916 stĺpcov, (103) (1 blank) str.; na rube titulného listu drevorez: erb rodu Hodějovských 90 x 73 mm, na konci drevorez: erb Adama Daniela z Weleslavína, 90 x 73 mm, v slovníku plné drevorezové iniciály v priestore; slovník tlačený v dvoch stĺpcoch, register v troch; Na titulnom liste posesorské záznamy Tobiáša Masníka „Tobiae Masnicij, consc[ripsit?] fl 1 Dresdae A. 1687...“ (zvyšok nečitateľný) a Juraja Ribaya „Georgii Rib(b)ay 1785“ (2x), v ľavom dolnom rohu záznam „Cena fl 4 kr 40“, na predsádke nečitateľný vlastnícky záznam čiastočne prelepený exlibrisom Rudolfa Sušarského;

- Príväzok:

JUNIUS, Adrian:

Nomenclator quadrilinguis, 1598

NOMENCLATOR QUADRILINGVIS BOEMICOLATINOGRAECOGERMANI-CVS OMNIVM FERme rerum, qua in probatis omnium doctrinarum autoribus inveniuntur, appelationes. IN QVATVOR CLASSES DISTINCTVS, QVARVM PRIMA EST DE DEO, secunda de Natura, tertia de Homine, quarta de Artibus. In usum studiosae Iuuentutis editus, studio, opera & sumptibus M. DANIELIS ADAMI à VVELESLAVINA, In fine additi sunt duo Indices copiosissimi, Bohemicus & Latinus.

- vydané: (Praha): (Daniel Adam z Veleslavína), M. D. XCIIX. (=1598); 8°; (12) strán, 658 stĺpcov, (138) str.; na poslednej strane drevorez: erb Adama Daniela z Weleslavína, 90 x 73 mm, v slovníku plné drevorezové iniciály v priestore; slovník tlačený v dvoch stĺpcoch, register v troch; na titule nedatovaný záznam „3 fl 24“; - Hnedá polokožená väzba so slepotlačovým titulom „Vocabulorum“ na chrbáte (17.-18. storočie?); v prvom Veleslavínovom drevoreze (na liste Xxxx4) vystrihnutá časť s erbom a podlepená ručným papierom; známky používania, celkovo veľmi dobrý stav; 40000 Sk Predané

- Tobiáš MASNÍK (1640-1697) – významný slovenský barokový spisovateľ, protestantský kňaz a učiteľ. Počas svojho života pôsobil na viacerých miestach, v čase vzniku záznamu bol farárom v Háji pri Turčianskych Tepliciach. Bol prenasledovaný pre vierovyznanie a jeho diela písané v slovakizovanej češtine boli často šírené len opismi a väčšina z nich počas jeho života vyšla v iných jazykových mutáciách v zahraničí. Juraj RIBAY (1754-1812) – slovenský spisovateľ, jazykovedec, etnograf a publicista, významný osvietenský vedec a zakladateľ niekoľkých slavistických vedných disciplín pôsobil v čase vzniku záznamu ako farár v Príbovciach. Jeho knižnica sa nezachovala v celku, najväčšiu časť  (asi 2000 zväzkov) získalo Maďarské národné múzeum v Pešti, časť je v Zayho knižnici a v Prahe, časť z nej sa roztratila.

Ref.: – MASNÍK: SBS IV; s. 100-101; Rieger 5, s. 154; Szinnyei 8, s. 776-778; Rizner 3, s. 163-164; ; ES 3, s. 510, ESS I, s. 413-414; - RIBAY: SBS V, S. 83-84: Menčík, J.: Jiří Ribay, Viedeň 1892;  Wurzbach 26, s. 7-8, Rieger 7, s. 391; Otto 22, s. 394; Szinnyei 11, s. 949-951; Rizner 4, s. 232-233 a Rizner 7 (Mišianik), s. 239; ESS 2, s. 74-75; - EMMEL: Knihopis 2253 (so záhlavím v latinskej podobe Emmelius), Zíbrt I. 3017; GK 16 SK 1 598; Bohatcová 2005: W132/1598;  VD 16 E 1069n (len nemecké vydania); Graesse (bez uvedenia autora); Adams (neuvádza vydanie). - JUNIUS: Knihopis 3636; Zíbrt I, 3018; GK 16 SK 1 1053;  Bohatcová 2005: W133/1598; VD 16 J 1098-1113 (len nemecké vydania); Graesse (neuvádza vydanie); Adams (neuvádza vydanie).

 

3. Regule Špitala Cžachtickeho, zbudovaneho z fundacie slawnej a welkomožnej familie Erdödowskej

Popis: Rukopis z 18.-19. storočia. Latinčina, slovenčina. 84 nečíslovaných strán (z toho text 82 ss.); 8° (cca 15 x 19,5 cm). 266 rukopisných záznamov približne 30 autorov z toho 24 identifikovaných, množstvo podpisov. Záznamy atramentom a ceruzkou na viacerých druhoch papiera. Hárky neštandardne zošité (vďaka postupnému pridávaniu). Väzba: lepenkové dosky a koža s ornamentálnou slepotlačou - bordúra, uprostred znak IHS; - Stav: väzba poškodená a opotrebovaná s neodbornými opravami (zošívanie); menší úbytok kože na chrbáte, miestami drobná červotočová perforácia. Na listoch fľaky, známky opotrebovania častým používaním. Časť strán so záznamami   pravdepodobne chýba. 17000 Sk

Obsah: 1. Pravidlá (regule) špitála z roku 1740 – 26 pravidiel v slovenskom jazyku, týkajúcich sa predovšetkým duchovného života klientov (modlenie, náboženské sviatky, návštevy kostola), ale aj ich prijímania, správy pokladnice a udržiavania čistoty. Na ich prvej strane je záznam, podľa ktorého je ich autorom Juraj Rummer, čachtický farár. Tento záznam je najdlhší – má 19 strán a zároveň najstarší; ozdobné písmo; (text – príloha č. 1).

2. Záznamy o daroch, fundáciách a prijatých osobách. 146 latinských a 119 slovenských záznamov z rokov 1756-1822 a nedatované (súpis záznamov - príloha č. 2), ktoré sa týkajú najmä ekonomického fungovania špitála, časť záznamov dokumentuje bežnú agendu. Proveniencia: Žiadne vlastnícke záznamy. Rukopis bol vo funkcii finančnej kroniky a pravdepodobne boli za jeho vedenie zodpovední hospodári (gazdovia) špitála alebo duchovní správcovia (čachtickí farári). Jeho ďalšie osudy sú neznáme. Rukopis zakúpil súčasný majiteľ na burze starožitností.

Ďalšie poznámky k rukopisu zo znaleckého posudku, ktorý vypracovala Mgr. Ivona Kollárová, PhD, znalkyňa v odbore starožitnosti – historické písomnosti:

„Podstatná časť rukopisu (vrátane textu pravidiel) je zaznamenaná v slovenskom jazyku. Pravidlá boli určené na predčítavanie hospitalizovaným. Možno predpokladať, že to boli najchudobnejšie vrstvy vidieckeho obyvateľstva regiónu a predovšetkým príslušníci slovenského etnika. Vďaka tomu rukopis zaznamenáva autentickú dobovú slovenčinu. Jeho druhá časť – záznamy o daroch a hospitalizáciách – možno vnímať v dvoch polohách. 1. Ako historický fragment zachytávajúci mikroregión Čachtíc v jeho každodennosti druhej polovice 18. a prvej polovice 19. storočia s významým množstvom dobových personálií (memá darcov, hospitalizovaných). 2. Ako prameň preukazujúci spôsob fungovania a financovania rodiaceho sa verejného zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v Uhorsku. Je to oblasť, ktorá je doteraz historikmi len málo prebádaná.“

 

4. (Malebná cesta dole Váhom) MEDNYÁNSKY, Aloys Freyherrn von (Medňanský):  Malerische Reise auf dem Vaagflusse in Ungern. Mit zwölf Ansischten.

Prvé vydanie; - Pest 1826. C. A. Hartleben; 12 vedút (všetky) na spôsob aquatinty: J. Fischer, del. a J. W. Schlotterbeck, sc. (Thieme-Becker XXXI 117); M4°; (4) II 123 (1) s., 12 l. ; stav: 4-5*; - Rizner III, s. 184; Predané 29000 Sk

Veduty: 1. Podhragy (Považské Podhradie), 2. Hradek (Liptovský Hrádok), 3. Rosenberg (Ružomberok), 4. Gegend under Kerbelany (Krpeľany), 5. Markitta (Margita), 6. Ovár (Ó-Vár; Starhrad), 7. Strecschen Strečno), 8. Illava (Ilava), 9. Betzkó (Beckov), 10. Luka (Lúka), 11. Pischtyan (Piešťany), 12. Sered (Sereď); – Veľmi zriedkavý kompletný exemplár najznámejšieho slovenského cestopisu.

 

 

5. (Prvá biblia v slovenčine)

SWATÉ PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA PODLA OBECNÉHO LATINSKÉHO OD SW. RÍMSKO-KATOLÍCKEG CIRKWI POTVRDENÉHO, Preložené s Prirownáňím gruntowného Tekstu, na Swetlo widané. Ďel prwní. Leta Pána 1829. [Genesis – Sirach]

- vyd. 1829, Ostrihom; tlač: J. Beimel; 8°, (8), 1248, (4) strán; jednotná dobová polokožená väzba s pozlátením na chrbáte, červená oriezka; stav: 4-5* (bežné opotrebovanie na hranách väzby, úvodné strany viac opotrebované, chýba 1 list, resp. s.1-2, t. j. 1. kapitola Genesis, niekoľko listov na konci uvoľnených z väzby) Predané

- Historicky prvé vydanie celého textu biblie v slovenčine preložil Juraj Palkovič (1763-1835); Kotvan: Bibliografia Bernolákovcov s. 246, č. 2-3; Rizner IV, s. 6; Palkovič: SBS IV, s. 385; ES (Encyklopédia Slovenska) 4, s. 252; Wurzbach 21, s., 226-229; Szinneyi 10, s. 189-190; veľmi zriedkavé

 

6. (staroveká architektúra)

Molnár, János: A régi jeles épületekről kilentz könyve

- vyd. 1760, Trnava, Akademická tlačiareň; 9 (z 10) rytín na rozkladacích prílohách; 4° (24 x 20 cm); XXVIII (2) 650 (14) ss. IX rozkladacích listov; dobová lepenková väzba; stav: 4* (väzba bez chrbáta, len lepenkové dosky; korpus pomerne dobre zachovaný a málo opotrebovaný používaním, známky dlhodobého nevhodného uskladnenia, rytiny miestami amatérsky podlepené papierovou páskou; - János Molnár (pôv. Szabó, 1728-1802), vysokoškolský pedagóg, vedec, jezuita. ´Deväť kníh o starých znamenitých stavbách´ napísal počas svojho pôsobenia na univerzite v Trnave a je to svojho druhu prvé uhorské dielo o dejinách architektúry; Predané

- Wurzbach 19, s. 21-23, Sommervogel 5, s. 1185-1189, Szinnyei 9, s. 209-213, Tibenský (Bibliografia prír. vied...) s. 456; SBS IV, s. 215-216; Pomerne zriedkavý titul, ktorý v novembri 2006 dosiahol na budapeštianskej aukcii cenu 180000 HUF

- Nyomtatták 1760-ban Nagyszombatban Akadémiai Betőkkel. 9 kihajt. rézmetszetek. A jezsuita szerző a nagyszombati akadémia tanáraként nagy hangsúlyt fektetett az anyanyelv ápolására, a korszerű ismeretterjesztésre, különös tekintettel a világi tudományok magyar nyelvű bemutatására. E törekvés első eredménye e munka, amely népszerű építészettörténetet ad a világ kezdetétől a római kor végéig, rézmetszetekkel illusztrálva. Molnár könyve nem csupán építészet-, jóval inkább művelődéstörténeti összefoglalás, amelyben a Biblia és ókori szerzők leírásainak felhasználásával mutatja be a régi, nevezetes építészeti alkotásokat, például Noé bárkáját, Bábel tornyát, az egyiptomi piramisokat, a Circus Maximust vagy a Rhodoszi kolosszust. 4*;

- The first Hungarian book on ancient architecture; 9 (of 10) engravings depicting important buildings of ancient world (such as Egyptian pyramids, Gardens of Semiramis, Babel Tower, etc.) on folding leaves, paper boards; good copy; very rare

 

7. (Pezinok/lekárnictvo/kaligrafia) Barisch, Viliam: Osvedčenie o praxi a vedomostiach a odporúčanie k štúdiu na univerzite

Papierová listina (cca 48 x 65 cm) datovaná 20. septembra 1839 v Pezinku; podpisy: Musznyi (?), Jozef (doktor medicíny) + osobná pečať s iniciálami (ca 2,5 cm); Wölfel, Ján (lekárnik U čierneho orla/Pharmacopoeus ad nigram Aquillam) + osobná pečať s iniciálami (ca 2 cm); Pauer (?) a Gotfríd (Godofredus, skúšajúci); 15 kaligrafických riadkov (kombinácia egyptienky, sans-serifu a italiky; krásna práca najmä na 1. a 3. riadku); Stav: dokument na ohyboch je silne opotrebovaný a miestami oddelený; slabé hnedé škvrny; pečate popraskané, ale pomerne jasné; papier na reverze stmavnutý; 3000 Sk Predané

dokument je osvedčením o praxi vykonávanej v pezinskej lekárni od 27. 11. 1835 až do 20. 9. 1839 (3 roky a 10 mesiacov), nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach (non tantum in... examine laudabile...)

 

8. Petri Pázmányi, S. R. E. Cardinalis Presbyteri, Archiepiscopi Strigoniensis Regni Hungariae Primatis, Sermones Sacri Mariae Theresiae Augustae honoribus dicati. A perillustri ac perdocto Domino Ignatio Almásy de Zsadány, et Török Szent-Miklós dum idem sub augustissimis auspiciis in Collegio Regio Theresiano Vaciensi Propositiones ex Universa Philosophia Publice Disputandas exhiberet ex Institutionibus Alexii Horányi (SchP) Anno MDCCLXVIII. Mense Augusto.

2. titulný list ku kázňam: A´ Romai Anya-Szent-Egy-Ház Szokásából Minden Vasárnapokra, és Egy-nehány innepekre rendeltt Evangeliomokrúl Predikátziók, Mellyeket éló nyelvnek tanítása – útán irásban foglalt Cardinal Pázmány Péter Esztergami Érsek.

- vyd. Nagy-Szombatban (Trnava, Jezuitská akademická tlačiareň), Á Jesus Tarsasága Akadémiai Collegiumának Bötüivel M. DCC. LXVIII. [=1768] Esztendöben; 4°; (40) XXVIII 1276 strán, dobová celokožená väzba; stav: 4-5* (mierne poškodenie kože v dolnej časti prednej hrany chrbáta a na spodnom okraji prednej dosky, perforácia na koži; korpus vo veľmi dobrom stave) Predané

- Pázmanyiho kázne v maďarčine a promočná tlač – latinské tézy zo všeobecnej filozofie Ignáca Almášiho zo Ždane a Bala Szent-Miklós z cisárskeho Kolégia vo Váci, vedeného piaristom Alexejom Horányim, so spoločným titulným listom. - Kardinál Peter Pázmány (1570-1637) patril k najvýznamnejším postavám uhorskej protireformácie a je považovaný za jedného z prvých predstaviteľov maďarskej barokovej literatúry. - SBS IV, s. 422-423, Szinnyei 10, s. 618-629; - Ignác Almáši (1751-1840) bol stoličným hodnostárom, tekovský a neskôr temešský župan, v roku 1815 povýšený do grófskeho stavu; promočné Propositiones sú pravdepodobne jeho jedinou vydanou tlačou. – SBS I, s. 48; BLS I, s. 55; Kempelen: Magyar nemes családok I, s. 75, 78 (Bp1911), Nagy I, s. 21-22

 

9. Graduál - fragment sekvencie Victime paschali laudes a kontrafaktúry Virgini Marie laudes z prelomu 15./16.storocia (cca 1490-1515) na pergamene

Rozmery: f. 350 x 250 mm, zrkadlo: 275 x 177 mm, medzera: 12 mm, výška notovej osnovy: 21  mm, punctum: 3 mm; Písmo: gothica textualis, červené iniciály. Notácia: česká, 8 riadkov červenej 5 - linajkovej n. o., dvojité čierne rámovanie, custos v tvare kvadry, kľúč c. Punktum je v tvare kosoštvorca. Sylabická melódia používa len punktum, bipunktum a pes. Pes má typický český tvar, pričom je vytvorený z dvoch kosoštvorcových rombusov (punktov), spojených tenkou vlásočnicovou čiarou. Text: sekvencia „Victime paschali laudes“, f. 1r: ...//peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando dux vite mortuus regnat vivus. Dic nobis maria quid vidisti in via sepulchrum christi viventis et gloriam vidire surgentis. Angelicos testes sudarium et vestes surrexit christus spes mea precedet suos in galilea. Credendum est magis solis marie veraci quam iudeorum turbe fallaci. Scimus christum surrexisse a mortuis vere tu nobis victor rex miserere. Sekvencia: “Virgini marie laudes”: personent//...; f. 1v: ...//christiani. O beata maria tua per sufragia reconcilientur peccatores. Fiant per liberi a fermento veteri victime paschalis perceptores. Da nobis maria virgo clemens et pia aspectu christi viventis et gloria frui resurgentis.Tu prece nos pia christo reconcilia que mater clemens es intacta et genitrix verbi dei facta. Credendum est ex te deum et hominem natum glorificatum. Stansum? christum processisse exu...mater nos et vere//... Predané

Česká notácia fragmentu graduála sa približuje notačnému systému Bratislavského antifonára V (SNA 17), fragmentom graduála zo Štátneho archívu v Bratislave so sídlom v Trenčíne (väzby mestských úradných kníh) a Ostrihomského graduála kráľa Vladislava Ms.III z Metropolitnej arcibiskupskej knižnice v Ostrihome. Sekvencia Virgini /Virginis/ Mariae laudes personent christiani (Chevalier 21651, 21654, 21656; Dreves – Blume – Bannister: Analecta Hymnica Medii Aevi/ďalej AH, I-LV. 1886-1922, 54 – 12-4, melódia je podľa AH a Rajeczkého od Wipa (Vipo z Burgundska), Francúzsko 11.stor., text je podľa AH z 13.storočia od francúzskych dominikánov; niektoré varianty a posledný verš nie je zapísaný v AH; v stredoveku bola veľmi populárna – k jej melódii vzniklo mnoho textových variánt=kontrafaktúr.

Communio B.M.V. pasch.;

Akimjak, A.-Adamko, R.-Bednáriková, J (ed.). Spišský graduál Juraja z Kežmarku. Ružomberok 2006, f.148r-v; Rajeczky, B.:Melodiarum Hungariae Medii Aevi I. Hymni et Sequentiae. Budapest 1956. II.21, s.196, R4 – Spevník dominikánok, 15.stor.,  Kresťanské múzeum v Ostrihome, f.53; R6 – Ostrihomský graduál kráľa Vladislava II (1490-1516), f.303 – iluminovaný v roku 1506 Jánom Zmilely z Písku (iluminoval aj pražské a královohradecké kódexy, graduál bol vyhotovený pre kráľovskú kaplnku, pozri: Berkovits, I.: Az esztergomi Ulászló-graduále, MKSz 1941, 342-353, Metropolitná arcibiskupská knižnica v Ostrihome, R 83-4 – Košický graduál, zač. 16.stor., f.367, Národná Szechényho knižnica v Budapešti, C.l.m.ae 172a-b, R 85 – Graduál kolegiátneho kostola sv.Martina v Bonne, Národná Szechényho knižnica v Budapešti, C.l.m.ae 259 ), f.168.

Kontrafactum. Melódia je zo sekvencie Vicitime paschali laudes (II.21).; Popis vypracovala Mgr. Eva Veselovská, Slovenský hudobný ústav

 

10. Sládkovič, Andrej:

[Andreja Sládkoviča Spisy básnické]

2. knižné vydanie (!); - vyd. (v Praze 1878. Národní bibl. svazek LI. Národní knihtiskárna: I. L. Kober); 8°; 674 s., nepôvodná zelená celoplatená väzba s pozláteným názvom Detvan na prednej doske a na chrbáte; stav: 4* (väzba len mierne opotrebovaná; na s. 1 vystrihnutá časť listu cca 2x6 cm; atramentové poznámky na začiatočných listoch, miestami slabšie hnedé škvrny; chýba titulný list a s. 675-704? (resp. koniec); celkovo veľmi dobrý stav); 1200 Sk

- Rizner V, s. 90; SBS V, s. 279-281Objednať

 

11. (Renati Des-Cartes Opera Philosophica. Editio vltima. Ab Auctore recognita)

Descartes, René:

PRINCIPIA PHILOSOPHIAE + DISSERTATIO DE METHODO + PASSIONES ANIMAE

3 diela v 1 zväzku:; - vyd. 1656, Amstelodami (Amsterdam), Apud Johannem Janssonium Juniorem; 8°; (cca 21,5 x 17 cm); (38), 241 + (16), 290 + (20), 115, (5) s.; viac ako 200 drevorezov v texte (z toho: 12 celostranových, 30 väčších a 160 menších figúr, niektoré sa viackrát opakujú, celostranový frontispice - rytina F(ransa) Halsa (pinxit) a J. v. Meursa (sc.); červeno-čierna tlač titulných listov a vinet, 28 dekoratívnych drevorezových iniciál v texte; dobová väzba z bielej kože, tmavomodrá trojstranová oriezka; Predané 110 000 Sk

Kniha je vo vynikajúcom stave, ilustrácie a figúry veľmi svieže, minimálne škvrny a zahnednutie, väzba minimálne opotrebovaná, cca 5 cm2 titulnej strany Specimena vystrihnutá; exlibris bývalého majiteľa na prednej predsádke, exknižničné pečiatky; veľmi zriedkavé vydanie autorových najdôležitejších diel

 

12. Harding, Thomas:

A CONFVTATION OF A BOOKE INTITVLED AN APOLOGIE OF THE CHVRCH OF ENGLAND

publ. 1565, Ihon Laet, Antwerp; 1 celostranový drevorez (kráľovský znak) a oválna vydavateľská vineta na titulnej strane; 8° (18,5x15 cm); (22) ss., 351 listov, (16) ss.; dobová kožená väzba s profesionálne reštaurovaným chrbátom z kože v inom odtieni s červeným štítkom a pozláteným titulom; Predané/Sold

Kniha, ktorej je prvýkrát v histórii požité slovo satanizmus (l. 42b, r. 3); - 1 whole-page woodcut (royal sign) and oval vignette (publisher) on title-page; orig. leather of age with proffessional 19. century reparation; red title tack on spine, gilt lettering, red cut; condition: lightly stained and dusty, 2 leaves from introduction missing: *3-4, 2 circle tacks covering stamps: on title-page and on the page with royal coat of arms; overall: good copy (4*); Author Thomas Hardning, Doctor, lived 1516-1572;

 

13. KÜRTI István (preklad/transl.): Az Elö Istenhez Valo Aieitatos Imatsagokat Magaban Foglalo Könyvéczke, Deákbol Magyárrá fordeitatot és bizonyos reszekbe foglaltatot Kürty István Szeredi Ecclesianak méltatlan lelki Paztora által. Cassan Fischer Iános nyomtatta. M. DC. XI.

- evanjelická modlitebná kniha; - tlač: Ján Fischer, Košice (Cassan); 14 x 8,5 cm; 12°; (24) 547, (8) (1 blank) strán =  listy: (a)8–(b)4, A–Z, Aa–Zz (alternatim 8 et 4), Aaa2; umelecká väzba z červenej kože, bohatá slepotlačová výzdoba a zlátenie oboch dosiek a chrbta, jednotné ozdobné kovanie zo sivého kovu na rohoch kombinované s nožičkami v tvare hlavy démona a 2 funkčné spony; - supralibros: predná doska: IPM (horný riadok), ANNO (dolný riadok), oválny štít v strede: Spiritus omnis; zadná doska: IKGT / 1619, štít Dominum Laudet, uprostred predného štítu Kristus na kríži, na zadnej doske iniciálová značka FK(?), cizelovaná kolorovaná a pozlátená trojstranná oriezka s florálnym motívom; - Čaplovič 457, RMK I 429, eRMK/RMNY II 1018; - na verse titulného listu 8-veršová latinská báseň Eppigrama votivum od I[oannnes] B[occatius], datovaná 24. októbra 1611 v Košiciach; autorova Epistola dedicatoria adresovaná Alžbete Coborovej (Czobor Erzsébet), druhej manželke uhorského palatína Juraja Turza (Thurzo György). Na prednom prídoští rukopisný záznam datovaný 9. mája 1662, čiastočne nečitateľný; ďalšie posesorské (staršie?) záznamy presvitajú z opačnej strany; niekoľko iniciál a číslic neumelo vyrytých do kovania (na sponách a nárožniciach) na štyroch rôznych miestach; stav: veľmi dobrý stav (4-5*); väzba: kovanie zväčša matné a zašlé; mierne známky opotrebovania na väzbe, pozlátenie pri kovaní zašlé; 120000 Sk Predané/Sold

 

14. Panoramitani Ivdiciarii ordinis processus, iam denvo correctus & emendatus.

 Cum indice nouo, et Annotationibus, in margine adiectis. Coloniae. Apud haeredes Arnoldi Birckmani. Anno M. D. LV.

- (1) 139 (8) listov; - Príväzok 1: DN. Henningi Goeden...Processus, item Domini Odofredi svmma de Libellis forminandis. Cum Indice Rerum ac Verborum notatu dignorum. Coloniae Agrippinae apud heredes Arnoldi Birckmani. Anno Salutis M. D. LXIII.; - vpis Johan vo(n) Danbuttel; - listy: A8-Y8; - Príväzok 2: Damasi Veteri iuris ecclesiastici, canoniciqve doctoris, Burchardica, siv e Regulae canonicae... Coloniae. Apud Ioannem Birckmannum, Anno 1564. - vpis Johan vo(n) Danbuttel; - 100 s.; 8°; pergamenová väzba, 1 spona funkčná, vinety na tituloch, pečiatky knižnice Gejza Ostrolucký, Zemianske Podhradie; 40000 Sk

www.tnantik.sk

tnantik@tnantik.sk

0904 475 025